تاريخ : جمعه سی و یکم تیر ۱۳۹۰

 مقدمه

درمیان احکام الهی،فرائض مذهبی و آداب و تربیت مسلمانی نمازاز رفیع ترین جایگاه برخورداراست. نماز پرچم عبادت و سرودوارستگی وآزادگی است. نماز سخن گفتن با خداست . نماز قربانی کردن هوس ها وزدودن زشتی ها ، نفی انحصار طلبی ها و سد گژروی ها وعامل خویشتن داری ها و راهبر نیکی ها و زیبایی ها ست . نماز مادر مهربان و پدر دلسوز ، موثرترین وپایدارترین درس زندگی به کودکان در حال رشد است واین نماز میزان ارزش ها و محک سنجش رفتارهاست. در خانه ای که پدر ومادر به نماز می ایستند ، کودکان که بالفطره کنجکاو و حقیقت جو هستند احساس همدلی و رضامندی می کنند. از نوجوانی که سحر گاهان در خانه و در کنار پدر و مادر مهربان می ایستند وبه هنگامه ظهر به معلم دلسوز مدرسه نماز می گزارد، انتظاری جز صداقت ، نیکی و سکینه قلب ، آرامش روان و علو مقام نیست. روح پرستش از همان پیدایش خلقت ، در فطرت بشر وجود داشته و در ادیان دیگر به شکل و صورت متفاوت بوده است . امروزه جهان به شدت در مادیات و جاذبه های دنیوی نفسانی غرق گردیده و می خواهد فاصله ای که از این بابت بوجود آمده را با نیاز به معنویت پر نماید . تا مر همی باشد برای در دهای روحی خود . در این بین هدایت نسل جوان به سوی معنویت با توجه به این که ، این زمان را دوران پایه گذاری می دانند ، خیلی مهم و تأثیر گذار است. 

نمازدربین احکام الهی ازرفیع ترین جا یگاه برخورداراست.نمازپرچم عبادت وسرود آزادگی است  وکامل ترین پاسخ به عالی ترین نیاز بشراست.خداوند نمازرابه امانت درفطرت بشرودیعه نهاده است .نمازیک نیازفطری است که درنزدهمه ادیان الهی وحتی بعضی مسلک های ساخته بشروجوددارد،اماشکل آن متفاوت است.برای آنکه نسل نوجوان رانمازخوان تربیت کنیم بایدبه بعدفطری اوتوجه ویژه داشته باشیم.چراکه عوامل وشرایطی باعث می شودکه آیینه فطرت اوراگردوغبارفراگیردکه سه اصل مهم درتربیت مذهبی اوحاﺌزاهمیت است.اول ویژگی ها وقوانین حاکم برنفسا نیات او،دوم نیازهای فطری،سوم که مهم ترین امرتربیتی است،به کارگیری روش های مفیدوسودمندومناسب همراه بارشدوتوانایی وشرایط روحی وروانی وعاطفی آنان است.

نتیجه گیری

امام صادق (علیه السلام)در پاسخ معاویه بن وهب بهترین وسیله مقروبیت و تقرب بندگان به پروردگار پرسیده بود ،فرمودند  )):ما اعلم شیئا بعد المعرفه الله افضل من هذه الصلوه؛بهترین وسیله محبوبیت و تقرب بندگان به پروردگار پس از معرفت خدا ،نماز است ))تعلیم و تربیت دو عنوان تفکیک ناپذیرند و تنها در پرتو این تفکیک ناپذیری است که نقش معنایی و رسالت مفهومی خویش را به درستی ایفا می نمایند .از سوی دیگر تعلیم و تربیت در هر جامعه ای تربعی از مکاتب تربیتی و خواست های حاکم بر اکثر افراد این جامعه است .جامعه ی ما که مبتنی بر مبانی دینی است نیز می بایست تعلیم و تربیتش دینی باشد و در همه پیکره آن ،رنگ دین تجلی نماید .بنابرین اگر چه همه ی نهادها در قبال ترویج فرهنگ نمازوشکوفایی این امرفطری مسئولیت دارند،خانواده ومدرسه وعوامل وعناصرآن به عنوان یکی ازمهم ترین متولیان تعلیم وتربیت فرزندان کشور اسلامی رسالت خطیری برعهده دارند،زیراازیک طرف خانواده به عنوان اولین نهادتعلیمی وتربیتی،موثرترین نقش رادرشکوفا کردن فطرت الهی عهده دار است وازطرف دیگرنهادمدرسه نیزبه مدت دوازده سال ارتباط نزدیک وزنده بامخاطبان خوددارد،لذاتعامل درست یانادرست بین این دو نهاد،درمطلوبیت یاعدم مطلوبیت شخصیت فرزندان کشوراسلامی وچگونگی شکل گیری اندیشه ،نقشی تعیین کننده دارد.شناخت ویژگی های فطری وچگونگی ظهورخصیصه هاواستعداد های ذاتی دانش آموزان امری اجتناب ناپذیر است.بون تردید،همه کودکان بالفطره استعدادپذیرش وانجام تکالیف مذهبی ازجمله نمازرادارند،اما آنچه مهم است چگونگی روش های ارائه یا عرضه نمودن اسباب رشد یا آیین

الهی است.لذا خانواده ومدرسه بایدهمپای شرایط فرهنگی روزومتناسب بامحتوای غنی منابع دینی ،راهبردروشنی رادراین مورددنبال کنند .(www.roshdmag.ir)   

به امید روزی که با توفیقات الهی وبرنامه ریزی متولیان تعلیم وتربیت ،شاهد تجلی آثاراقامه نمازدرسطح جامعه باشیم وبه برکت برپایی نماز،پرتو تابناک خورشید سعادت ونیک بختی برزندگی بندگان الهی متجلی گردد.

منابع و ماخذ

۱-قرآن کریم

2-پارسا ،محمد(1386)روانشناشی کودک و نوجوان،تهران: نشر بعثت.

3-رجبی،رضا(1382)اسرار نماز،تهران: ستاد اقامه نماز.

4-صرفی،محمدتقی(1372)ارزش نماز به زبان ساده،قم : نشرناصر.

5-قائمی،علی(1372)هدایت نوجوان به سوی نماز ،تهران:ستاد اقامه نمازارسال توسط ياسين و خانم محسنيان

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود